Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz

W dniu 5 kwietnia 2017 roku została podpisana przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego umowa o dofinansowanie projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany będzie w okresie od 13.07.2016r. do 03.07.2022 r. w partnerstwie z Miastem Nowy Sącz.

Całkowita wartość projektu wynosi 16 175 866,49 PLN
Dofinansowanie projektu wynosi 14 393 897,51 PLN
współfinansowanie z UE 13 594 236,54 PLN
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 799 660,97 PLN
wkład własny Beneficjenta: 1 599 321,97 PLN 

Celem głównym projektu jest wdrożenie procesu udostępniania obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej e-usług publicznych wytworzonych w oparciu o zmodernizowane dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Realizacja projektu będzie skutkować długofalowym oddziaływaniem w sferze poprawy skuteczności pracy administracji publicznej oraz jakości życia obywateli.

Przedmiotowy projekt służy wdrożeniu standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu i osiągnięciu awansu cyfrowego w ramach administracji publicznej poprzez:

 • wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych biorących udział w procesach i procedurach administracyjnych związanych z przetwarzaniem rejestrów publicznych oraz zbiorów danych przestrzennych;
 • wdrożenie nowych e-usług obejmujących dostęp on-line do danych przestrzennych oraz zbiorów danych przestrzennych przez różne grupy odbiorców;
 • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • zapewnienie elektronicznego zarządzania rejestrami publicznymi w PZGiK poprzez digitalizację dokumentów analogowych oraz ich indeksację i włączenie do bazy danych tego zasobu;
 • zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej poprzez wdrożenie e-usług informacji przestrzennej PZGiK;
 • zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych oraz ich integracji poprzez dostosowanie danych do obowiązujących przepisów (standardów wymiany danych) oraz integracja z platformą ePUAP;
 • dostosowanie systemów teleinformatycznych, obsługujących rejestry publiczne i wymianę informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi oraz używanych do realizacji zadań publicznych, do minimalnych wymagań wynikających z przepisów prawa.

 

Projekt obejmuje swym zakresem następujące elementy:

W zakresie działań przygotowawczych

 • geodezyjne pomiary terenowe wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej

 

W zakresie działań zasadniczych:

 • dostawa bazy danych zobrazowań lotniczych wraz z dostawą ortofotomapy.
 • digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK (operatów technicznych)
 • digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych

 

W zakresie e-usług oraz towarzyszących mechanizmów informatycznych:

 • wdrożenie nowych e-usług:
 1. e-usługa kompleksowej obsługi geodetów
 2. e-usługa kompleksowej obsługi rzeczoznawców
 3. e-usługa e-aktualizacja bazy danych EWID
 • integracja wdrażanych e-usług z platformą ePUAP
 • integracja wdrażanych e-usług z systemem płatności elektronicznych

 

W zakresie uzupełniającej infrastruktury informatycznej:

 • zakup sprzętu informatycznego

 

Projekt wprowadzając nowe narzędzia świadczenia usług w administracji publicznej doprowadzi do:

 • otwarcia informacyjnego zbiorów danych przestrzennych PZGiK,
 • powiązania powiatowych zbiorów danych przestrzennych z innymi rejestrami i ewidencjami państwa,
 • zaspokojenia potrzeb obywateli i przedsiębiorców w zakresie dostępu do powszechnych, wiarygodnych zbiorów danych przestrzennych PZGiK oraz zwiększenia sprawności i szybkości działania administracji publicznej,
 • podniesienia wiarygodności, kompletności i jakości danych gromadzonych w PZGiK,
 • usprawnienia i podniesienia efektywności wykonywania zadań i świadczenia usług w tym usprawnienie procesów decyzyjnych i skróceniem czasu ich podejmowania,
 • poprawy poziomu bezpieczeństwa i efektywności przepływu informacji,
 • racjonalizacji i optymalizacji wydatkowania środków publicznych oraz obniżenia kosztów biurokracji, w tym kosztów inwestycji dzięki możliwości uzyskania szybkiej, wiarygodnej i pełnej informacji o nieruchomościach, obiektach i infrastrukturze technicznej,
 • wzrostu innowacyjności i konkurencyjności jako pozytywnego efektu wtórnego wykorzystywania przestrzennych baz danych gromadzonych w PZGiK,
 • wzrost wykorzystania możliwości i funkcjonalności bazodanowych systemów informatycznych, a także zgromadzonych zbiorów danych przestrzennych.