Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Ogłoszenie

4 stycznia 2021 r.

 

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego informuje, że jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do zabytku mogą do dnia 30 stycznia 2021 r. ubiegać się o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu nowosądeckiego.

 

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, dotyczą:

 1. zabytków ruchomych – prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego wyposażenia i wystroju zabytków nieruchomych posiadających najwyższą wartość historyczną, artystyczną lub naukową;
 2. zabytków nieruchomych – podejmowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy substancji zabytku nieruchomego wraz z jego otoczeniem oraz w historycznych układach urbanistycznych, ruralistycznych i w historycznych zespołach budowlanych;
 3. krajobrazu kulturowego – działań zmierzających do wyeksponowania historycznie ukształtowanej (w wyniku działalności człowieka) przestrzeni, zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;
 4. dokumentowania zasobów – diagnozowania, programowania i dokumentowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

 

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty renowacyjne obejmują nakłady na:

 1. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku nieruchomego jak i ruchomego;
 2. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 3. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 4. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 5. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 6. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 7. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Dotacja może być udzielona w wysokości do 75% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.
Środki przeznaczone na ten cel w 2021 r. wynoszą 120.000 zł.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela: Małgorzata Skwarka tel. 18 41 41 813.

Pliki do pobrania