Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

ZAZ – szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim

Aktywizacja osób niepełnosprawnych – taki cel stoi przed projektem, jaki do końca marca będzie realizowany w Powiecie Nowosądeckim. Projekt zakłada utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Nawojowej.

Tytuł projektu to „ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim". Jest on finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w kwietniu 2013 roku, a zakończy 31 marca 2015 r.

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy mieszkających na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Temu celowi będą służyć systemowe działania aktywizujące zawodowo, w tym zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej do końca marca 2015r. Całość jest adresowana do osób niepełnosprawnych, które nie mają pracy i są w wieku od 15 do 64 lat. Projekt obejmuje osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, posiadające orzeczenie o: znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Rekrutację prowadzono w maju i czerwcu 2013 roku.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące działania:

  1. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, który będzie oparty na bazie obiektów powiatowych w Nawojowej. Zakład będzie funkcjonować przez pięć dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz. 16.00.
  2. Wyposażonenie oraz dostosowanie sali rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych, gdzie będą oni korzystać z zabiegów niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania – każdy miimum godzinę dziennie.
  3. Wszyscy uczestnicy projektu mający zatrudnienie w ZAZ zostaną przeszkoleni w zakresie wykonywania danego zawodu.
  4. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie psychologa.

 

W działaniach projektowych zapisano zatrudnienie 25 osób niepełnosprawnych na umowę o pracę na 20 miesięcy (lipiec 2013 – luty 2015) w utworzonych do tego celu i w pełni wyposażonych pracowniach.

  1. Pracownia HODOWLANA – będą tu prowadzone zajęcia związane z nauką umiejętności obsługiwania żywego inwentarza. Osoby tu zatrudnione będą pomagać w prowadzeniu stadniny, opiekować się końmi (wyprowadzanie, karmienie, czyszczenie, czesanie), sprzątać boksy, itp.
  2. Pracownia OGRODNICZA – zajmować się będzie uprawą drzewek i krzewów ozdobnych oraz porządkowaniem terenów zielonych. Zatrudnieni tutajniepełnosprawni będą zajmować się m.in.: sadzeniem, cięciem, formowaniem krzewów i drzew, porządkowaniem terenów zielonych.
  3. Pracownia POLIGRAFICZNO -FOTOGRAFICZNA – zatrudnieni będą zajmować się wykonywaniem reklam, tabliczek informacyjnych i świadczyć usługi fotograficzne (w tym obrabianie, wywoływanie i drukowanie zdjęć).

 

 

Biuro projektu: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej, 33-335 Nawojowa 348b, tel. 18 445 00 69
Budżet projektu: 2 868 425,00 zł
Okres realizacji: 01.04.2013 - 31.03.2015