Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2007

prof. dr hab. Andrzej Bałanda

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 76/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Profesor dr hab. Andrzej Bałanda jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas swojej długiej i bogatej kariery naukowej pełnił i pełni wiele zaszczytnych funkcji: m.in. jest współzałożycielem i członkiem władz międzynarodowego programu naukowego HADES skupiającego naukowców z 20 ośrodków i 10 państw europejskich oraz pomysłodawcą i konstruktorem spektrometru par elektronowych PEPSI. Ponadto prof. dr hab. Andrzej Bałanda jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Był także Przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Zawodowych. (obecna nazwa Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych) przez dwie kadencje, gdzie obecnie pełni funkcję Honorowego Przewodniczącego. Jest również Członkiem Fundatorem Fundacji Rektorów Polskich, Wiceprezydentem Fundacji „Wiedza i Rozwój” przy PWSZ w Nowym Sączu, Członkiem Rady Klubu Ziemi Sądeckiej. W latach 1998-2007 Pan prof. dr hab. Andrzej Bałanda pełnił zaszczytną funkcję Rektora PWSZ w Nowym Sączu. Dbał o podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez tutejszą młodzież, tym samym przyczyniając się do rozwoju edukacji na Sądecczyźnie. Dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu sądecka uczelnia rozwinęła się w prężny ośrodek akademicki. Do największych osiągnięć uczelni pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Bałandy jest m.in.: Organizacja XVI Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Organizacja posiedzenia Sekcji Podstaw Technologii PAN, Organizacja „Sądeckiego Konwersatorium Naukowego” pod patronatem prof. dr hab. Andrzeja Bałandy Rektora PWSZ w Nowym Sączu.

 

Aleksander Cycoń

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 78/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Aleksander Cycoń służy w państwowej straży pożarnej od 23 lat. Aktualnie jest dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy-Zdroju. Podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP w Krynicy-Zdroju w 2005 roku z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji otrzymał awans na brygadiera. Jest współautorem dynamicznego rozwoju działalności ratowniczo-gaśniczej jednostki PSP w Krynicy-Zdroju. Jego ofiarna walka z groźnym żywiołem ujawniła się podczas pożaru domu jednorodzinnego w Muszynie, gdzie uratował dwoje dzieci. Za współpracę z młodzieżą został odznaczony Orderem im. dr Józefa Dietla. Brał udział, pomagał i ratował życie ludzkie podczas gwałtownych nawałnic i powodzi w 2002 roku w Muszynie i w 1999 roku w Krynicy-Zdroju. Za swoje zasługi dla Ziemi Sądeckiej w 2006 roku uzyskał tytuł najlepszego Zawodowego Strażaka Ziemi Sądeckiej w plebiscycie Dziennika Polskiego i Stowarzyszenia św. Floriana oraz został odznaczony Złotym Herbem Miasta Krynica-Zdrój. Do szczególnych osiągnięć Pana Aleksandra Cyconia, oprócz działalności zawodowej należy zaliczyć wielki udział w wybudowaniu nowej remizy strażackiej (w czasie 20 miesięcy) oraz zakup 6 nowych samochodów strażackich. Pan Aleksander Cycoń pełni również funkcję Radnego Gminy Uzdrowiskowej Krynica-Zdrój. Jest bliskim współpracownikiem GOPR-u i członkiem wspierającym od 20 lat, został uhonorowany Złotą Odznaką dla Zasłużonych dla ratownictwa górskiego. Zaangażowany jest również w działalność sportową: jest czynnym działaczem sportowym KTH Krynica-Zdrój uhonorowanym odznaką „Złotego Hokeja”.

 

Marian Cycoń

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 79/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Marian Cycoń to działacz społeczny i samorządowy. W latach 1975-1978 był pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, następnie przez 9 lat pełnił funkcję Naczelnika Miasta i Gminy Piwniczna. Dzięki Jego staraniom została w tym czasie rozbudowana infrastruktura miasta: powstało wiele obiektów wczasowo-sanatoryjnych, przeprowadzono modernizacje szkół, wybudowano wodociąg dla Piwnicznej i Rytra, osiedle mieszkaniowe, kilkadziesiąt kilometrów dróg o utwardzonej nawierzchni oraz pierwszą w regionie kanalizację. W latach 1988-1995 sprawował funkcję Wiceprezydenta i Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Był współtwórcą pilotażowej Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych i jej przewodniczącym. Jego osiągnięcia w służbie sądeckiej administracji publicznej zaowocowały w 1993 roku zdobyciem tytułu ,,Człowieka Roku”. W 1995 roku został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz. W latach 1997-2001 sprawował mandat Posła na Sejmu RP III Kadencji. W czasie służby parlamentarnej i samorządowej pozyskiwał środki zewnętrzne na wiele inwestycji i przedsięwzięć realizowanych na Sądecczyźnie służąc w ten sposób społeczeństwu. Lista dokonań na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz, których Marian Cycoń był animatorem jest pokaźna. Jedną ze sztandarowych inwestycji jest przebudowa średniowiecznego Rynku w Starym Sączu, która została wyróżniona jako ,”Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce – Lider Małopolski 2006 r.” Wcześniej w plebiscycie wojewody i marszałka województwa małopolskiego, podsumowującym zmiany i osiągnięcia w naszym regionie w latach 2005 i 2006, Stary Sącz uhonorowano tytułem i statuetką, „Eurogminy”. Pan Marian Cycoń jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Powiatowej Rady Zatrudnienia w Nowym Sączu, Związku Sądeczan, Wspólnoty Polskiej oraz Rady Patronackiej Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, pełni również funkcję Wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. Za aktywną pracę społeczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami: Brązową Odznaką za Zasługi w Obronie Granic, Srebrną Odznaką za Zasługi Dla Turystyki, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pod Jego przewodnictwem Stary Sącz stał się istotnym centrum kulturalnym, turystycznym i gospodarczym naszego regionu.

 

Józef Czyżowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 77/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Józef Czyżowski przez wiele lat swej nauczycielskiej pracy zawodowej związany był z Technikum Samochodowym w Nowym Sączu. Od najwcześniejszych lat jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Za tę działalność był represjonowany w 1946 roku i osadzony w więzieniu. Obecnie działa nadal w Komisji Historycznej przy Komendzie Chorągwi w Krakowie i Komendzie Hufca ZHP w Nowym Sączu. Ostatnie 15 lat poświęcił społecznej pracy w Towarzystwie Miłośników Starego Sącza, w którym pełni funkcję zastępcy prezesa. Reprezentuje Towarzystwo na różnych spotkaniach i zjazdach, służy pomocą na rzecz Muzeum Regionalnego w Starym Sączu prowadzonego przez Towarzystwo. Za swoją aktywną pracę w ZHP uhonorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą Mieczy, a za pracę pedagogiczną m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Firma, „LITWIŃSKI”

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 84/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Firma, „Litwiński” powstała w 1985 roku i na początku zajmowała się budownictwem lądowym. Od tego czasu przedsiębiorstwo systematycznie rozwija się i może być wzorem dla innych. W 1991 roku działalność firmy została poszerzona o spedycję i transport międzynarodowy. Założycielem i właścicielem przedsiębiorstwa jest Pan Piotr Litwiński. Firma Litwiński Transport-Sprzęt-Budownictwo posiada nowoczesny sprzęt budowlany, który świadczy szerokie usługi związane z budownictwem. Przez ponad 20 lat działalności, Zakład współtworzył wiele ważnych obiektów: m.in.: zaporę na Dunajcu w Czorsztynie, zaporę na Ropie w Klimkówce, zbiornik wodny w Nieliszu oraz trasy narciarskie w Wierchomli. W odbiorze społecznym firma „Litwiński” oceniana jest jako dobry i wiarygodny pracodawca. Należy podkreślić jej bardzo ważną i wysoką rangę na lokalnym rynku pracy. Przedsiębiorstwo, dzięki dużemu wyczuciu społecznemu swego założyciela, podejmuje działania o charakterze kulturalno-oświatowym. Wiosną 2003 roku firma uzyskała normę ISO 9001 w zakresie spedycji i transportu międzynarodowego oraz serwisu. Miejsce Firmy na rynku lokalnym, pełnienie funkcji lidera przedsiębiorczości w regionie oraz postawa Pana Piotra Litwińskiego zasługuje na najwyższe uznanie.

 

Jerzy Koszkul

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 81/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Jerzy Koszkul już od 30 lat działa w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. W tym czasie aktywnie uczestniczył w pracach Grupy Krynickiej GOPR poprzez udział w wyprawach i poszukiwaniach osób zaginionych. Swoje doświadczenie i wiedzę z pełnym zaangażowaniem przekazuje innym, prowadząc szkolenia nowych kandydatów na ratowników. Uzyskał stopień Starszego Ratownika. Jego zaangażowaniu i ofiarności wielu turystów zawdzięcza swe zdrowie i życie. Pan Jerzy Koszkul społecznie pełni również funkcję kierownika sekcji operacyjnej GOPR Stary Sącz. Przeznacza wiele czasu na pełnienie dyżurów ratowniczych (ponad 200 godzin rocznie). Za dotychczasową działalność został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą odznaką GOPR. Pan Jerzy Koszkul jest ceniony przez kolegów za pełne oddanie działalności ratowniczej, rzetelność i poświęcenie.

 

Władysław Kubowicz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 82/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Władysław Kubowicz znaczną część życia zawodowego poświęcił pracy na rzecz transportu kolejowego. Jeszcze jako pracownik PKP, a następnie na emeryturze, pracował społecznie w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. Jako skarbnik gromadził środki pieniężne, które następnie przeznaczano m.in. na zakup węgla i innego wsparcia dla najbiedniejszych mieszkańców Starego Sącza. Za pracę zawodową uzyskał odznaczenie „Zasłużony dla Kolejnictwa”. Od trzydziestu lat aktywnie związany jest z Towarzystwem Miłośników Starego Sącza, w którym od 1993 r. pełni społeczną funkcję skarbnika. Wykazuje się także ogromnym zaangażowaniem w rozwiązywaniu technicznych prac na terenie Muzeum Regionalnego w Starym Sączu prowadzonym przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. Wniósł nieoceniony wkład pracy w zachowanie i propagowanie dorobku dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny.

 

Janusz Kumorek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 83/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Janusz Kumorek blisko ćwierć wieku działa na rzecz upowszechniania sportu wśród młodzieży. Organizuje liczne zawody sportowe, na których jego podopieczni rozsławiają Ziemię Sądecką. Jest współtwórcą akcji profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Kamionka Wielka. Pan Janusz Kumorek aktywnie włącza się w działania w zakresie rozbudowy bazy sportowej. W 1985 roku był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Górnej. Od tego czasu działa również w Ludowym Zespole Sportowym. Od 1991 roku pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej Ogniwa Ludowego Zespołu Sportowego, a w 1995 roku został jego Przewodniczącym. Z jego inicjatywy w 1997 roku nastąpiło przekształcenie Ogniwa w Ludowy Klub Sportowy „Królovia”. Ponadto od 2001 roku sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Gminnej LZS w Kamionce Wielkiej. W 2004 oraz w 2006 roku Rada Gminna LZS została Centralnym Laureatem o tytuł najlepszej Rady Gminnej Zrzeszenia LZS. Pan Janusz Kumorek jest ceniony przez społeczność lokalną za rzetelność, profesjonalizm i oddanie działalności sportowej.

 

Jan Łuszczewski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 81/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Jan Łuszczewski od roku 1990 jest społecznym Prezesem Zarządu Grupy Krynickiej GOPR. W ciągu 12 lat sprawowania tej funkcji, dzięki umiejętności zjednywania przychylności dla służby górskiej pozyskał wiele instytucji i osób, które w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy warunków działania Grupy Krynickiej. Jego niepodważalną zasługą są wykonane w latach 1998-2000 poważne remonty dyżurek na terenie działania Grupy. W latach 1999-2002 zainicjował i, dzięki pozyskaniu środków od sponsorów, doprowadził do wybudowania profesjonalnej wieży treningowej, ze sztuczną ścianą do wspinaczki przy Stacji Centralnej Grupy Krynickiej GOPR. Od roku 1990 jest Członkiem Zarządu Głównego GOPR, a od 2004 roku jest Prezesem Zarządu Głównego GOPR. Jest jednym z czołowych ratowników w kraju. Jego zaangażowaniu i ofiarności wielu turystów zawdzięcza swe zdrowie i życie. Jan Łuszczewski kieruje również pracami Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krynicy-Zdroju. Jest inicjatorem wybudowania jednej z najnowocześniejszych w Polsce oczyszczalni ścieków. W roku 1997 był współinicjatorem budowy kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką oraz jej budowniczym. Aktualnie pełni funkcję Prezesa w spółce Kolej Gondolowa „Jaworzyna Krynicka”. Przez wiele lat działał społecznie w Krynickim Towarzystwie Hokejowym, będąc członkiem Zarządu Klubu. Jan Łuszczewski od wielu lat działa również na forum samorządu terytorialnego, pracując nad ciągłym promowaniem wizerunku Sądecczyzny. Jan Łuszczewski uzyskał dotychczas wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 1997 r. Srebrną, a w 2000 r. Złotą Odznakę jako Zasłużony działacz kultury fizycznej, w 1984 r. Srebrną Odznakę za Zasługi dla byłego województwa nowosądeckiego, w 1978 r. Brązową Odznakę jako Zasłużony działacz LOK, Srebrną Odznakę GOPR.

 

Ks. Wiesław Majka

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 86/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Wiesław Majka święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku. Pracował w Łącku, Libuszy, Gorzejowej, Dębicy, Mielcu-Osiedlu i Tarnówce-Katedrze. Od 21 sierpnia 2004 roku jest rektorem kościołów rzymskokatolickich w Leluchowie i Dubnem. W swojej posłudze duszpasterskiej wiele wysiłku włożył w konserwację zabytkowych cerkwi (grekokatolickich). Jest inicjatorem wielu inwestycji, takich jak: remont prezbiterium i nawy kościoła w Dubnem, pokrycie blachą miedzianą dachu kościoła w Leluchowie i ogrodzenie cmentarza. Swą charyzmą i zapałem mobilizuje mieszkańców do prac przy parafii. W roku 2007 rozpoczął konserwację poligrafii wnętrza Kościoła w Leluchowie. Dzięki posiadanym zdolnościom organizacyjnym sukcesywnie zdobywa środki finansowe. W ten sposób Ks. Wiesław Majka z wielkim zaangażowaniem wspiera działania na rzecz ochrony zabytków na terenie Sądecczyzny oraz ratowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Sądeckiej.

 

Jan Mędoń

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 87/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Jan Mędoń niemal od 50 lat związany jest z gminą Korzenna. Pracę na tym terenie rozpoczął w 1958 roku jako kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Wielkiej a następnie w Korzennej. Sprawując opiekę medyczną nad mieszkańcami, nie liczył godzin pracy, nieistotna dla niego była również pora dnia czy nocy. Służył pomocą zawsze, gdy tylko była taka potrzeba. Dzięki jego inicjatywie i staraniom została utworzona i przez 10 lat funkcjonowała przy pomocy Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Wielkiej Izba Porodowa. Komunikatywność i przyjazne nastawienie do pacjentów sprawiły, iż Pan Jan Mędoń zyskał zaufanie wśród lokalnej społeczności. Doskonale poznał środowisko i zżył się z ludźmi. Zawsze pogodny i uprzejmy, cieszy się powszechnym uznaniem i szacunkiem. Imponuje olbrzymią wiedzą medyczną, znajomością najnowszych metod leczenia i diagnozowania. Pomimo wieku wciąż się kształci i uaktualnia swoją wiedzę. Nadal ma wielu pacjentów. Oprócz pracy zawodowej zawsze odznaczał się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska lokalnego.

 

Franciszek Młynarczyk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 88/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Franciszek Młynarczyk pełni funkcję Wójta gminy Łącko od 1983 roku. „Wójtowanie” traktuje jako swoją pasję a gminę jak wielkie gospodarstwo, za które czuje się odpowiedzialny. Przez długi czas jego zarządzania gminą w istotnym stopniu zmienił jej wizerunek. Dzięki Jego pracy podniósł się poziom życia mieszkańców. Stało się to m.in. poprzez szereg zrealizowanych inwestycji: telefonizacja, budowa i remonty dróg w każdej wsi, mosty, nowe szkoły, wodociągi, kanalizacja i oczyszczalnia ścieków. Franciszek Młynarczyk jest również ambasadorem kultury swojego regionu. Z wielkim zaangażowaniem wspiera działania mające na celu propagowanie rodzimej tradycji. Pod Jego kierownictwem samorząd wspiera i finansuje działalność Orkiestry Dętej, Zespołu Regionalnego, „Górale Łąccy” i „Małe Łącko” jak również gminnych klubów sportowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Jako jeden z pierwszych wójtów w powiecie rozpoczął działania na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu zostały wybudowane dwie duże oczyszczalnie ścieków: w Łącku i Jazowsku. Z wielkim zapałem i skutecznością wspiera działaczy społecznych w organizacji festynów rodzinnych, sportowych i rekreacyjnych. Rozpoczął również starania o legalizację Łąckiej Śliwowicy, która ma przyznany znak towarowy. Dzięki staraniom Pana Franciszka Młynarczyka uznana została za produkt regionalny. Pan Franciszek Młynarczyk w 2005 roku znalazł się w gronie ośmiu najlepszych samorządowców w Polsce w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Został również wyróżniony m.in. w konkursie, „Kapelusz Witosa” oraz ,,Sądeczanin Roku”.

 

Stanisław Myjak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 87/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Stanisław Myjak to urodzony społecznik. W 1979 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku. Będąc strażakiem – ochotnikiem aktywnie wspierał działalność OSP w zakresie doposażenia sprzętowego, organizował ćwiczenia i szkolenia specjalistyczne dla druhów i członków Młodzieżowych Drużyn Sportowych. Za zasługi i aktywną społeczną pracę został wybrany do władz OSP w tym: od 1989 roku – na Członka Zarządu OSP Łącko, -od 1996 roku – na Prezesa Zarządu OSP Łącko, -od 2001 roku – na Prezesa Zarządu Gminnego OSP Łącko. Te zaszczytne społeczne funkcje pełni do dzisiaj. Bezinteresowna praca społeczna przysporzyła Panu Stanisławowi Myjakowi społeczne zaufanie i uznanie oraz zapewniła autorytet wśród lokalnej społeczności. W latach 1994-2002 angażował się czynnie w działalność samorządową wypełniając mandat Radnego Gminy Łącko. W okresie pełnienia tej zaszczytnej funkcji został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady. Pracował również w gminnych komisjach m.in.: Infrastruktury Technicznej i Komunikacyjnej, Kultury i Tradycji Regionalnej oraz Rozwoju Agroturystyki. Za długoletnią, ofiarną pracę społeczną w ochronie przeciwpożarowej i lokalnym samorządzie został odznaczony m.in. medalami korporacyjnymi przez Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

Barbara Paluch

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 90/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Barbara Paluch służy dwóm muzom: poezji i plastyce. To artystka, dla której sztuka jest pasją życia. Od 12 lat pełni funkcję redaktora naczelnego miesięcznika lokalnego „Znad Popradu”, który ukazuje najważniejsze wydarzenia z Gminy Piwniczna-Zdrój i okolic oraz promuje twórczość artystyczną regionu. Od urodzenia związana jest z Ziemią Sądecką, a szczególnie z uzdrowiskami Krynica-Zdrój i Piwniczna-Zdrój, gdzie mieszka i tworzy. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Literatów Polskich i Klubu Literackiego Sądecczyzna przy Civitas Christiana w Nowym Sączu. W 1986 roku debiutowała jako poetka w Gazecie Krakowskiej. Pani Barbara Paluch jest autorką 21 scenariuszy przedstawień dla dzieci. Pisze i ilustruje książki poetyckie dla najmłodszych. Wydała 8 tomików wierszy, które zostały przetłumaczone na kilka języków. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach poetyckich. To pomysłodawczyni Benefisu Danuty Szaflarskiej w 85-lecie życia artystki oraz międzynarodowego Wrzosowiska – spotkań poetów i muzyków łemkowskich, słowackich i polskich. Pani Barbara Paluch jest osobą, która poprzez swoją twórczość i działalność artystyczną wrosła w barwny pejzaż kultury Ziemi Sądeckiej świadcząc o jej sile i żywotności.

 

Franciszek Pasiut

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 91/II/ Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Franciszek Pasiut to człowiek zaangażowany szczególnie w działalność kulturalną regionu. Od 1955 roku tańczył i śpiewał w Dziecięcym Zespole Regionalnym „Małe Podegrodzie”. W 1966 roku wstąpił do Zespołu Pieśni i Tańca „Podegrodzie”. Rozsławia folklor lachowski w kraju i poza granicami. Ze względu na swoje doświadczenie jest jednym z filarów Zespołu i współtwórcą jego osiągnięć. Z doświadczenia Pana Franciszka Pasiuta korzystają kolejne pokolenia młodych, ucząc się od niego tańców, przyśpiewek i gwary lachowskiej. Za swoje osiągnięcia w tworzeniu i promowaniu kultury Lachów Sądeckich został odznaczony: „Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Złotym Krzyżem Zasługi” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.
W środowisku jest znanym społecznikiem. Swój czas poświęca Amatorskiemu Zespołowi Teatralnemu działającemu przy GOK w Podegrodziu, w którego repertuarze znajdują się obrzędy i zwyczaje ludowe Lachów Sądeckich. Pan Franciszek Pasiut jest nie tylko aktorem ale także inicjatorem wielu przedstawień. Zafascynowany folklorem Lachów Sądeckich przekazuje jego piękno młodszym pokoleniom i uczy miłości do miejsc, z których się wywodzi.

 

dr Krzysztof Pawłowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 92/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Dr Krzysztof Pawłowski jest twórcą i jednocześnie rektorem Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Otrzymał zaszczytną funkcję doktora honoris causa National-Louis University w USA. Jest współzałożycielem i prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu. W latach 1989-1993 pełnił obowiązki senatora RP.
Pan dr Krzysztof Pawłowski to laureat i zdobywca m. in.: Nagrody im. Zygmunta Szeligi w 1996 roku, Nagrody Fundacji Bankowej L. Kronenberga „Przedsiębiorczość dla rozwoju społecznego” za rok 2000, Nagrody Kisiela za rok 2002, Nagrody „Pro Publico Bono” w 1999 roku, Zwycięzca polskiej edycji „Przedsiębiorca Roku 2003”, został uznany Człowiekiem Roku 1999 przez dziennik „Życie”. Jest twórcą jednej z najlepszych, wielokrotnie nagradzanych, prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Znacznie przyczynił się do rozsławienia Sądecczyzny w świecie i podniesienia jej prestiżu. Dr Krzysztof Pawłowski jest inicjatorem projektu Miasteczka Multimedialnego tj. centrum naukowo-edukacyjno-rozrywkowego, które ma powstać na terenie Nowego Sącza. Jego zdaniem jest to szansa stworzenia wizytówki Polski w Europie, a korzyści z projektu będą czerpać przede wszystkim mieszkańcy regionu. Ze względu na innowacyjność oraz kompleksowość Miasteczko Multimedialne ma szansę przełamać mit, że tylko w dużych miastach mogą powstawać przedsięwzięcia o ogromnym potencjale modernizacyjnym. Dzięki projektowi dr Krzysztofa Pawłowskiego istnieje ogromna szansa na nowe miejsca pracy oraz szeroko pojęty rozwój regionalny na wielu płaszczyznach.

 

Bogdan Serwiński i Janas Maria

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 80/II/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Bogdan Serwiński jest prezesem i trenerem klubu sportowego MKS, „Muszynianka” w Muszynie. W 2006 roku klub zdobył Mistrzostwo Polski w piłce siatkowej kobiet. Pan Bogdan Serwiński stworzył sekcję siatkarską od podstaw i przeszedł wszystkie etapy awansu sportowego zespołu w ciągu zaledwie 7 lat. W roku ubiegłym drużyna zagrała w europejskiej Lidze Mistrzyń. Do Muszyny przyjechały najlepsze zespoły siatkarskie kontynentu. Była to doskonała forma promocji regionu. Muszyna jest bowiem najmniejszą miejscowością w Europie mającą zespół grający w ekstraklasie. Do tak licznych sukcesów klubu sportowego przyczyniła się w dużej mierze Pani Maria Janas - Prezes Zarządu Spółdzielni, „Postęp”, głównego sponsora klubu MKS Muszynianka-Fakro. Dzięki wyczuciu społecznemu Pani Marii Janas Spółdzielnia „Postęp” podejmuje także inne szerokie akcje o charakterze kulturalno-oświatowym oraz prowadzi działalność charytatywną. Nie sposób wymienić wszystkich klubów, stowarzyszeń oraz osób indywidualnych, którym Pani Maria Janas i kierowana przez nią firma udziela wsparcia m.in. są to MKS Muszynianka, Caritas Muszyna, Towarzystwo Ziemi Muszyńskiej i Klub Sportowy Damis.
Pani Maria Janas i Pan Bogdan Serwiński są szanowani przez społeczność lokalną za rzetelność, profesjonalizm i całkowite oddanie działalności sportowej. Dzięki ich ogromnej pracy i usilnym staraniom MKS Muszynianka odniosła tak ogromny sukces na arenie lokalnej, krajowej i międzynarodowej, rozsławiając przy tym Muszynę i Sądecczyznę.

 

Jan Stawiarski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 94/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Jan Stawiarski jest najstarszym radnym Gminy Chełmiec poprzedniej i obecnej kadencji. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i staraniom została znacznie rozbudowana infrastruktura na terenie gminy. Jest inicjatorem budowy Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych oraz Kościoła w Niskowej. Tworzył i prowadzi spółkę wodociągową obsługującą dwie Gminy: Chełmiec i Podegrodzie. Poprzez swoją pracę przyczynił się do rozwoju działalności społecznej np. współorganizował Kółko Rolnicze w Gminie Chełmiec. Zawsze bezinteresowny i zaangażowany w sprawy publiczne, jest niewątpliwym autorytetem dla mieszkańców Sądecczyzny. To wzór człowieka podejmującego trud o poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

 

Maria Ruśniak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 93/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Pani Maria Ruśniak jest nauczycielem z wykształcenia i powołania. Od 1987 roku nieprzerwanie sprawuje funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej. Jest bardzo zaangażowanym wychowawcą młodego pokolenia. Dzięki posiadanym cechom osobowościowym, wytworzyła atmosferę życzliwości, zrozumienia i tolerancji. Szkoła przez nią kierowana jest placówką otwartą na potrzeby środowisk oraz ośrodkiem kulturalnym wsi.
Pani Maria Ruśniak to świetny organizator prac społecznych, posiada niezwykłą umiejętność mobilizacji do działań dla dobra ogółu. Jest zwolenniczką kultywowania tradycji ludowych. W Jej szkole działają zespoły artystyczne i folklorystyczne – Zespół Dziecięcy „Celineczki”, chór, Zespół Śpiewaczy „Kamionczanki”. Przyczyniają się one do kontynuowania bogatych tradycji kultury ludowej regionu sądeckiego. Od szeregu lat zespoły te występują na imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach w całym kraju. Przez dwie kadencje (w latach 1990-1998) Pani Maria Ruśniak pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Gminy Kamionka Wielka. Bardzo angażowała się w rozwój gminy, a w następnych dwóch kadencjach w latach 1998-2006 była Radną Rady Powiatu Nowosądeckiego. Pełniła w niej funkcję m.in. Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej, bowiem te problemy zawsze głęboko leżały Jej na sercu.

 

Julian Wysowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 95/II/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

Uzasadnienie:
Julian Wysowski od ponad 50-ciu lat nieprzerwanie daje się poznać jako niestrudzony działacz społeczny na rzecz rozwoju i popularyzacji narciarstwa na Sądecczyźnie, szczególnie wśród młodzieży. Jest współorganizatorem Zimowej Zintegrowanej Spartakiady Dziecięcej o Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia w Ptaszkowej. Julian Wysowski jest jednym z inicjatorów i współbudowniczym skoczni narciarskiej w Ptaszkowej oraz Przekaźnika na Przehybie. Aktywnie współtworzył Międzynarodowy Spływ Kajakowy. Od lat bierze czynny udział w życiu sportowym mieszkańców swojej społeczności, jest sędzią narciarskim oraz byłym trenerem siatkówki drużyny „Sandecji”. Przez wiele lat był wzorowym pracownikiem ZNTK Nowy Sącz na stanowisku Mistrza w Dziale Głównego Mechanika. W tym czasie został uhonorowany Odznaką Przodującego Kolejarza. Aktualnie jest czynnym Członkiem Orkiestry Dętej w Ptaszkowej. Julian Wysowski za swoją działalność i bezinteresowną służbę na rzecz lokalnej społeczności zyskał powszechne uznanie i szacunek. Został wyróżniony wieloma odznaczeniami jako Zasłużony Działacz Kultury, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Polskiego Związku Narciarskiego. Uzyskał między innymi: Srebrny Krzyż Zasługi, Tarczę Herbową Nowego Sącza, Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Odznakę „Zasłużony Dla Ziemi Krakowskiej”.