Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zaproszenie Wojewody Małopolskiego do złożenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy

Szanowni Państwo,

Wojewoda Małopolski zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -  Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.; ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm).

Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zorganizowania i koordynacji współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi, preferowane jest zaangażowanie organizacji w następujących obszarach:

  1. zapewnianie aprowizacji – przygotowanie, dostarczenie, dystrybucja pożywienia i napojów dla potrzebujących,
  2. udzielanie pomocy rzeczowej – segregacja, podział, dostarczenie/dowóz, odbiór zorganizowanej pomocy rzeczowej do potrzebujących,
  3. udzielanie pomocy usługowej/świadczeniowej – usługi tłumaczenia, pomoc psychologiczna, opieka nad nieletnimi, pomoc w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zwierzętami podróżującymi z uchodźcami,
  4. podstawowej opieki medycznej,
  5. świadczenia informacyjnego – udzielanie informacji na temat możliwości otrzymania pomocy, rodzajów pomocy, legalizacji pobytu, wskazania miejsca zakwaterowania etc,
  6. świadczenia transportu – rozpoznawania wśród osób zapotrzebowania na transport, rozpoznania kierunków transportu, formy transportu,
  7. utrzymania porządku – zaangażowanie w prace porządkowe.

 

Uzyskanie dofinansowania powierzonych do realizacji zadań będzie możliwe po złożeniu przez organizacje pozarządowe oferty, zgodnie z załącznikiem. Oferta winna zawierać również informacje o czasie, miejscu i zakresie działań zrealizowanych po 24 lutego 2022 r.

Wojewoda zastrzega, że złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem środków.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dwie lub więcej organizacji pozarządowych, związków zawodowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 działając wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie umowy między zleceniobiorcami, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Zleceniobiorcy składający ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z umowy, zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 wskazanej ustawy.

Podstawą udzielenia dofinansowania będzie zawarcie z Wojewodą Małopolskim umowy o realizację zadania publicznego, po weryfikacji i akceptacji złożonej oferty.

Organizacje pozarządowe winny złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2022 r. na adres mailowy muwngo@malopolska.uw.gov.pl.


Informacje i wyjaśnienia:
Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy
tel. 532 342 799
tel. 12 39 21 539
pwyr@malopolska.uw.gov.pl

 

Zał. - wzór oferty

Pliki do pobrania