Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Stowarzyszenia

    

1. Zebranie założycielskie

 
Pierwszym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego, na którym podejmuje się uchwałę o założeniu stowarzyszenia.
W zebraniu musi wziąć udział co najmniej 7 osób, które staną się jednocześnie członkami założycielami stowarzyszenia W celu sprawnego przeprowadzenia zabrania założycielskiego wcześniej można znaleźć osoby do prowadzenia zebrania i protokołowania, przygotować projekty uchwał i ustalić szczegóły organizacyjne.
Na zebraniu założycielskim podejmowane są uchwały o:
powołaniu stowarzyszenia,
przyjęciu statutu stowarzyszenia,
wyborze władz stowarzyszenia (zarządu, komisji rewizyjnej),
można też podjąć uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego (od 20 maja 2016r. nie jest to obowiązkowe)
Kolejnym krokiem jest złożenie przez zarząd stowarzyszenia wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami) o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisania stowarzyszenia do rejestru KRS uzyskuje ono osobowość prawną.
 
Na zebranie należy przygotować poniższe dokumenty:

Projekt statutu stowarzyszenia


Wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować jeszcze przed zwołaniem zebrania założycielskiego i rozdać do w celu zapoznania się z nim przyszłym członkom stowarzyszenia i wniesienia ewentualnych uwag.. Statut stowarzyszenia wraz z ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem, określającym szczegółowo zasady jego działania.
Statut stowarzyszenia jest jednym z najważniejszych dokumentów, który będzie dołączony do wniosku o rejestrację w KRS, dlatego też musi być uchwalony przez członków stowarzyszenia na zabraniu założycielskim. Po sprawdzeniu przez sąd, czy statut jest zgodny z prawem rejestruje wraz ze stowarzyszeniem jego statut. Statut (zmiany do statutu) obowiązuje z chwilą jego zatwierdzenia przez KRS.
 
Statut stowarzyszenia musi zawierać podstawowe informacje o stowarzyszeniu (art. 10)
- nazwę (odróżniająca dane stowarzyszenie od innych organizacji i instytucji, itp.)
- teren działania i siedzibę,
- cele i sposoby ich realizacji,
- informacje dot. członków stowarzyszenia tj. sposób nabycia członkostwa, przyczyny utraty członkowstwa, prawa i obowiązki członków,
- informacje dot. władz stowarzyszenia, m.in. rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje oraz tryb pracy (w tym zasady działania Walnego Zebrania Członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej),
- informacja dot. wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełniona funkcją (od 20 maja 2016r. stowarzyszenie może wynagradzać członków zarządu za czynności związane z pełnioną funkcją),
- sposób podejmowania decyzji, w tym określenie warunków ważności uchwał,
- źródła majątku poprzez określenie skąd stowarzyszenie będzie miało środki finansowe na swoją działalność (sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich),
- sposób reprezentowania stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem zaciągania zobowiązań majątkowych,
- zasady wprowadzania zmian w statucie,
- sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
 
W statucie można też zawrzeć dodatkowe zapisy, w tym dotyczące m.in.:
- tworzenia oddziałów stowarzyszenia,
- podjęcia przez stowarzyszenie działalności gospodarczej,
informacji o członkach honorowych,
- informacja o przekazaniu majątku pozostałego po likwidacji stowarzyszenia.
 
Statut organizacji pożytku publicznego.
Statut organizacji pożytku publicznego musi spełniać warunki wymienione w art. 20 i art. 21 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogólne warunki dotyczą informacji o:
- celach statutowych i sposobach ich realizacji (cele muszą być zgodne z katalogiem celów wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- przeznaczeniu całego dochodu organizacji na działalność statutową tj. działalność pożytku publicznego, zwłaszcza jeżeli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą,
- organie kontroli wewnętrznej (niezależnym od zarządu stowarzyszenia),
- wymaganiach wobec osób będących członkami organu kontroli wewnętrznej m.in. członkowie nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem i nie spokrewnione z członkami zarządu),
- wymaganiach wobec członków zarządu (osoby wchodzące w skład zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem),
- zabezpieczeniach dot. wyprowadzania majątku stowarzyszenia poza organizację np. zakaz udzielania pożyczek dla członków stowarzyszenia lub jego pracowników.

 Lista członków założycieli z danymi:

- imię i nazwisko,
- data i miejsce urodzenia,
- miejsce zamieszkania,
numer dowodu osobistego,
- numer PESEL,
- własnoręczny podpis.
 
UWAGA :
Lista może zawierać też oświadczenia członków założycieli o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- pełnej zdolności do czynności prawnych,
- pełni praw obywatelskich,
- co jest zgodne z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 
Listę członków założycieli stowarzyszenia należy przygotować w dwóch egzemplarzach. Uczestnicy zebrania podpisują oba egzemplarze.

Projekty uchwał:

o utworzeniu stowarzyszenia,
- o przyjęciu statutu stowarzyszenia,
- o wyborze zarządu stowarzyszenia,
- o wyborze komisji rewizyjnej,
ewentualnie:
- o wyborze komitetu założycielskiego (nie jest obowiązkowa).
 
UWAGA:
- uchwały przygotowuje się w trzech egzemplarzach, z czego dwa są wysyłane do KRS a jeden zostaje w aktach stowarzyszeniach,
- uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant,
- uchwały o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu powinny być przyjęte jednogłośnie.

Przykładowy przebieg zebrania założycielskiego:

- powitanie zebranych i przedstawienie celu zebrania,
- ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał (głosowanie jawne lub tajne, zwykłą większością głosów czy bezwzględną większością głosów),
- wybór przewodniczącego zebrania (osoba prowadząca zebranie) i sekretarza (protokolant, który sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłaszać się sami lub zostać zgłoszonymi przez inne osoby,
- podpisanie listy członków założycieli stowarzyszenia,
- podjęcie uchwały o utworzeniu stowarzyszenia,
- dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag do statutu,
- podjęcie uchwały o przyjęciu statutu stowarzyszenia,
- zgłoszenie kandydatów i wybór zarządu stowarzyszenia – podjęcie uchwały w tym zakresie,
- zgłaszanie kandydatów i wybór organu kontroli wewnętrzne stowarzyszenia – podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej,
ewentualnie
- podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego (nie jest obowiązkowa),
- zakończenie zebrania – z zebranie powinien być sporządzony protokół.

 
2. Postępowanie rejestrowe w KRS.

 
Sądem właściwym do rejestracji stowarzyszeń z terenu powiatu nowosądeckiego jest Sąd Rejonowy w Krakowie.
Za rejestrację stowarzyszenia w KRS odpowiada zarząd stowarzyszenia, którego członkowie kompletują niezbędne do rejestracji dokumenty i załączniki, wypełniają obowiązujące w tym zakresie formularze rejestracyjne a następnie w terminie 7 dni od zebrania założycielskiego przekazują do sądu. Wszystkie składane do KRS formularze muszą być podpisane przez cały zarząd stowarzyszenia.
 
Obowiązujące urzędowe formularze zgłoszenia do KRS
 
KRS – W20 – jest to formularz podstawowy, służący do zgłoszenia nazwy stowarzyszenia, siedziby, adresu do korespondencji, itd.,
KRS – WK – służy do zgłoszenia zarządu,
KRS – WK – służy do zgłoszenia składu osobowego komisji rewizyjnej,
KRS – WM – służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców (składamy go tylko wtedy, gdy stowarzyszenie będzie prowadzić działalność gospodarczą – zgodnie z zapisami w statucie).
 
Wzory formularzy
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/
Przykłady prawidłowo wypełnionych formularzy http://poradnik.ngo.pl/formularze-zakladanie-stowarzyszenia
Zakładanie organizacji: przydatne informacje http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1909723.html

UWAGA:
 
na pierwszej stronie formularza podstawowego znajduje się instrukcja jak należy go wypełnić, zwracając uwagę na czytelność wpisów (drukowane litery) oraz właściwie złożone podpisy osób upoważnionych,
dot. wypełnienia wniosku KRS – WK – na jednym formularzu możemy wpisać dane tylko dwóch osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej dlatego też pozostałe osoby wpisujemy na kolejnym egzemplarzu KRS-WK,
 
Do wniosku dołączamy:
- statut stowarzyszenia - w 2 egz., podpisany przez członków zarządu stowarzyszenia,
- protokół z zabrania założycielskiego – w 2 egz. podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta (sekretarza zebrania),
- listę członków założycieli – 2 egz.,
- podjęte na zebraniu założycielskim uchwały – w 2 egz. podpisane przez przewodniczącego zebrania i protokolanta (sekretarza zebrania),
- w przypadku stowarzyszenia, które będzie prowadzić działalność gospodarczą dołączamy:
- dowód dokonania wpłaty za wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców,
- dowód dokonania wpłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 
Dodatkowe informacje
NIP i REGON - po uzyskaniu wpisu w KRS, stowarzyszenie otrzyma od razu numery NIP i REGON. Dokument w tym zakresie można sprawdzić, pobrać i samodzielnie wydrukować (ma moc dokumentu urzędowego) korzystając z elektronicznego dostępu do KRS https://ems.ms.gov.pl/
w terminie 21 dni, licząc od daty wpisu w KRS, stowarzyszenie powinno złożyć do miejscowego Urzędu Skarbowego formularz NIP-8 z danymi uzupełniającymi. Jeżeli wystąpiły zmiany dot. informacji podstawowych, stowarzyszenia winno je zgłosić do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni.
 
Dane uzupełniające to informacje o:
- miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej,
- wykazie rachunków bankowych,
- dacie powstania obowiązku płacenia składek,
- dacie wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
- przeważającym rodzaju działalności statutowej (wg PKD).


Zgłaszanie zmian statutu do KRS

 
Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach wszelkie zmiany dokonywane w statucie muszą być w ciągu 7 dni od daty ich dokonania (art. 22 ustawy o KRS) zgłoszone (na odpowiednich formularzach) do sądu.

 

Pliki do pobrania