Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu

Szanowni Państwo,

 

Uchwałą nr 119/XII/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. (dostępną na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu www.nowosadecki.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe » Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwaliła Regulamin określający tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu. Rada będzie liczyć 8 członków, w tym 2 przedstawicieli Rady Powiatu, 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego, do zgłaszania swoich kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.

Procedura wyboru członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu (zwanej dalej Radą) przebiegać będzie dwuetapowo:

 1. do dnia 27 maja 2022 r. organizacje mogą zgłaszać swoich kandydatów do Rady za pomocą karty zgłoszeniowej (w załączeniu),
  1. drogą listowną na adres:
   Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
   Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
   ul. Jagiellońska 33; 33-300 Nowy Sącz
   z dopiskiem „Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego”,
  2. osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
  3. drogą mailową (skan podpisanej karty zgłoszeniowej) na adres: ngo@nowosadecki.pl,
 2. zgłoszeni kandydaci zostaną następnie zaproszeni na zebranie wyborcze zwołane przez Starostę Nowosądeckiego, podczas którego wybiorą spośród siebie czterech członków Rady.


Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady. Zgłoszenie powinno nastąpić na karcie zgłoszeniowej i być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji oraz kandydata.

Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłaszającej zamieszczona zostanie na stronie internetowej Starostwa (www.nowosadecki.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe » Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego), nie później niż w ciągu 7 dni przed zebraniem wyborczym.

Prosimy o kontakt pod nr tel. 18/ 4141832.

Pliki do pobrania