Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego: dobre informacje dla mieszkańców Sądecczyzny

29 kwietnia 2021 r.

Podczas dzisiejszej sesji on-line Rady Powiatu Nowosądeckiego prowadzonej przez przewodniczącego Rady Romana Potońca, radni przyjęli informacje z ubiegłorocznej działalności Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej i Powiatowych Ośrodków Wsparcia prowadzonych przez Powiat.

Zapoznali się też z informacją z działalności za 2020 rok Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu oraz z informacją dotyczącą planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2021 roku (więcej: Wielomilionowe inwestycje na drogach powiatu | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (nowosadecki.pl).

Przed głosowaniami, radni wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym.

- Mam kilka bardzo dobrych informacji. Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” - mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2021 roku do grudnia 2022 roku. W planach jest zebrane ponad 2550 ton odpadów zawierających azbest.

Wartość projektu to 1 024 074,90 zł, a dofinansowanie (85%) - 870 463,65 zł.

Trwa postępowanie przetargowe na modernizację energetyczną Bursy Szkolnej w Starym Sączu. Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ponad 590 tysięcy złotych (85% całkowitej wartości projektu). Prace obejmą m.in.: wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian w gruncie, malowanie elewacji budynku.

Kilka dni temu został złożony wniosek o dofinansowanie budowy nowych elementów boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej. Ma tam powstać bieżnia prosta, skocznia do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Wniosek został złożony w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego. Szacowana wartość inwestycji to 155 701,30 zł, dofinansowanie (70%).

- Zakupiliśmy 25 nowoczesnych laptopów z oprogramowaniem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki – dodał starosta Marek Kwiatkowski. – Ten sprzęt ma umożliwić zdalne nauczanie.

Komputery zostały kupione w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant nr 1, realizowanego przez Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wartość projektu to 74 661 zł. Dofinansowanie - 100%.

Powiat otrzymał też kolejne dofinansowanie w wysokości dwóch milionów złotych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach.

- Dotychczas mieliśmy zabezpieczone środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 4,5 miliona złotych oraz 4,3 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W sumie, na tę inwestycję mamy zabezpieczone 10,8 miliona złotych środków zewnętrznych, a całkowita wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi ponad 12 milionów złotych - dodał starosta. - Jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach. Planowana wartość tej inwestycji to ponad 5,8 miliona złotych. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości ponad 4,2 milionów złotych. W planach mamy budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskami treningowymi, w tym boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, kort tenisowy, bieżnia, skocznia w dal, rzutnia, rozbieg do rzutu oszczepem. W ramach zagospodarowania terenu powstanie również  siłownia, drogi dojazdowe, parkingi, trybuny oraz odkryty basen.

Podczas dzisiejszej sesji, radni uchwalili m.in.: Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027, Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2023 i Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowosądeckim na lata 2021-2025.

Radni nie podjęli Uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Nowosądecki Samorządowej Karty Praw Rodzin, ale wydali oświadczenie w tej sprawie.

Czytamy w nim m.in.:

„Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej realizowanej przez Powiat Nowosądecki. Tkwi w niej potencjał, który jest źródłem rozwoju naszego regionu. Powiat akceptuje i popiera wszystkie działania z zakresu polityki Państwa na rzecz dziecka i rodziny, włączając się w ich realizację w zakresie swoich kompetencji, wypełniając założenia Rządu Prawa i Sprawiedliwości i stojąc na straży poświadczonych konstytucyjnie praw rodzin i ich członków oraz zasad ochrony rodziny i małżeństwa.

Odnosząc się do treści Samorządowej Karty Praw Rodziny należy zaakcentować, iż:

  1. Jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Nowosądecki w sposób należyty realizują zadania edukacyjne i wychowawcze, zapewniając tym samym prymat dobra dziecka.
  2. Powiat Nowosądecki realizuje programy profilaktyczne przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, zaś właściwe jednostki pomocy społecznej realizują bieżące działania w zakresie opieki nad rodziną. Współpracują przy tym z właściwymi organami ochrony prawnej oraz innymi jednostkami pomocy społecznej na wszystkich szczeblach administracji samorządowej. Wyrazem tego jest m.in. sprawne funkcjonowanie placówek pomocy społecznej na terenie Powiatu Nowosądeckiego, takich jak: Domy Pomocy Społecznej, Powiatowe Ośrodki Wsparcia, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Domy Dziecka czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
  3. Realizacja zadań przez Powiat Nowosądecki spełnia zagadnienia ochrony rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która – jak wynika z jej preambuły – uchwalona została:

1) dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności,

2) dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,

3) w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

Wniesiony projekt Samorządowej Karty Praw Rodziny stanowi zbiór postulatów, których realizacja następuje w sposób prawidłowy i skuteczny na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, bądź też które pozostają poza kompetencją Rady Powiatu Nowosądeckiego lub Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Rada Powiatu Nowosądeckiego wyraża uznanie dla idei złożonej inicjatywy uchwałodawczej poprzez skorzystanie z formuły, która jest instrumentem świadomego społeczeństwa obywatelskiego, jak i dla zaangażowania wszystkich biorących udział w jej realizacji”.

Fot. Maria Olszowska

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...