Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Małopolskie Talenty III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki

W dniu 29 kwietnia 2019 r. została podpisana przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego umowa z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki”.  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 249 045,00 PLN
Wartość dofinansowania wynosi: 236 592,75 PLN
Projekt realizowany w okresie od 01.04.2019 do 31.08.2020

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienia kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji społecznych dla 88 uczniów liceów ogólnokształcących w Grybowie i Starym Sączu poprzez utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Planowane efekty projektu:

  • podniesienie kompetencji kluczowych uczniów,
  • wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalne rozwiązania programowe i organizacyjne dla kształtowania kompetencji kluczowych, rozwoju uzdolnień,
  • wprowadzenie systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych,
  • zwiększenie motywacji i inspiracji u uczniów do pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji przedmiotowych.

 

Projekt realizowany jest komplementarnie z projektem koordynacyjnym Województwa Małopolskiego pt. MAŁOPOLSKIE TALENTY

MAŁOPOLSKIE TALENTY to nowa inicjatywa edukacyjna. W ramach projektu uczniowie małopolskich szkół z trzech etapów edukacyjnych mają szansę rozwinąć swoje główne kompetencje, nauczyciele i edukatorzy ‒ poszerzyć warsztat metodyczny, a organizatorzy tzw. Centrów Wsparcia Ucznia Zdolnego ‒ zdobyć nowe doświadczenia i kontakty.

We współczesnej edukacji umiejętne wydobycie potencjału i rozwój uzdolnień uczniów ma realny wpływ na ich dalsze sukcesy w życiu i w przyszłej pracy. Dlatego celem realizowanego projektu jest nie tylko stworzenie warunków dla rozwoju ważnych kompetencji przedmiotowych ‒ języka obcego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych ‒ ale również tych ponadprzedmiotowych: społecznych i umiejętności uczenia się. Na uczniów czekają: profesjonalna diagnoza uzdolnień, zajęcia realizowane w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, Letnia Szkoła Młodych Talentów, Forum Młodych Talentów oraz konkursy edukacyjne. Projekt jest nie tylko inwestycją w uczniów. To również szansa na wzmocnienie wizerunku szkoły jako aktywnego i twórczego środowiska, a także rozwój nauczycieli z pasją i budowanie lokalnych sieci partnerskich między szkołami i organizacjami.

Projekt MAŁOPOLSKIE TALENTY jest rezultatem współpracy partnerskiej między Województwem Małopolskim, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli specjalizującym się we wspieraniu rozwoju kadry oświatowej, a podmiotami z całego województwa wpisującymi się w działalność edukacyjną, tworzącymi Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Projekt realizowany jest od stycznia 2016 do grudnia 2021 roku na obszarze Małopolski.

 

Więcej informacji o MAŁOPOLSKICH TALENTACH można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.malopolskietalenty.pl 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.
Biuro Projektu „Małopolskie Talenty - III etap edukacyjny - Powiat Nowosądecki” mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz i w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne.

Pliki do pobrania