Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Komisja Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej

Przewodniczący Komisji:
Marcin Bulanda

Wiceprzewodniczący Komisji:
Paweł Łabuda

Skład Komisji:

  • Marta Adamczyk
  • Edward Ciągło
  • Andrzej Gancarz
  • Franciszek Kantor
  • Zofia Nika
  • Anna Radzik
  • Joanna Szewczyk-Kubacka

 

Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne. Działania komisji w zakresie promocji koncentrują się przede wszystkim na: propagowaniu walorów Powiatu Nowosądeckiego na zewnątrz oraz opiniowaniu projektów materiałów i kampanii promocyjnych na temat Powiatu. Do zadań komisji należy także przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących nawiązywania współpracy międzynarodowej przez Powiat Nowosądecki np. udział w euroregionach i innych stowarzyszeniach międzynarodowych i analiza zawartych porozumień o współpracy z podmiotami samorządowymi innych krajów. Do zadań komisji w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, należy w szczególności: opiniowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie regulaminów konkursów na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, przyjmowanie sprawozdań z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 VI Kadencja:

 

V Kadencja:


IV Kadencja:

 

III Kadencja: