Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Komisja Edukacji

Przewodniczący Komisji:
Andrzej Gancarz

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Marek Pławiak

Skład Komisji:

  • Stanisław Dąbrowski
  • Marian Dobosz
  • Antoni Koszyk
  • Paweł Łabuda
  • Zofia Nika
  • Ryszard Poradowski
  • Stanisław Sułkowski
  • Ewa Zielińska

 

Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne.

Komisja zajmuje się funkcjonowaniem placówek oświatowych w Powiecie. Jej prace dotyczą problemów związanych z wdrażaniem reformy oświatowej, ustalaniem sieci szkół, tworzeniem i likwidowaniem placówek oświatowych etc. 

Do zakresu jej działania należą też sprawy dotyczące podejmowania przez Radę Powiatu uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

VI Kadencja:

 

V Kadencja:

 

IV Kadencja

 

III Kadencja