Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Ogłoszenie i regulamin

28 czerwca 2023 r.

OGRANICZONY TERMIN NABORU!

Oferty (wygenerowane z systemu wersje papierowe tożsame z wersją elektroniczną)
należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33; 33-300 Nowy Sącz,
Dziennik Podawczy, pok. 113) lub przesłać na wskazany wyżej adres korespondencyjny siedziby,
z dopiskiem „Kulturalne SĄDECKIE” – EDYCJA 2023 w terminie do dnia 20 lipca 2023 r. do godz. 15:00.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu, niezależnie od daty stempla pocztowego.

TREŚĆ UCHWAŁY I OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ.

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania w GENERATORZE oferty prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem przyznawania dotacji oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie konkursów otwartych realizowanych przez Powiat Nowosądecki (załączniki poniżej).

 

Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane do informowania odbiorców, że realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu powiatu nowosądeckiego oraz promowania logotypu/herbu powiatu nowosądeckiego dostępnego na dole strony: www.nowosadecki.pl/pl/patronat-honorowy (Pliki do pobrania).

W celu usprawnienia procesu składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu uruchamia w 2023 roku Generator eNGO dla organizacji pozarządowych.

 

Oferty do konkursu należy obligatoryjnie przygotowywać za pośrednictwem GENERATORA dostępnego na stronie internetowej pod adresem: eNGO.nowosadecki.pl

Pliki do pobrania