Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zalecenia weterynaryjne dotyczące uboju zwierząt

28 lutego 2019 r.

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią".

Do takich sytuacji dochodzi, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni.

 

1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

Należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

 

2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?

Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia czy istnieje możliwość przejęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia. Jeśli tak, to tusza wraz z narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

 

3. Kto może dokonać uboju z konieczności?

Powinien on być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

 

4 W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności?

Jeśli odbywa się poza rzeźnią to posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu uboju można również pod nadzorem lekarza weterynarii usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.

 

5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia?

- Oświadczenie rolnika – stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji.

- Zaświadczenie lekarza weterynarii – stwierdzające korzystny wynik badania poubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

 

6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni?

Powinna być ona przewieziona w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy. W sytuacji, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.

 

7. Co się stanie, jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności?

Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone.

Uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego

Tusza może być:

poddana utylizacji lub

za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

Ponadto w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak mięso nie może być oferowane do sprzedaży.

 

8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, która zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności?

W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go lub przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia zwłoki należy poddać utylizacji. W tym przypadku koszty pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

9. Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia?

Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu, przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.

Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.

Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy zawartej pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię), bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmienia mięsożernych zwierząt futerkowych.

 

10. Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie ARiMR?

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu ARiMR. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy, kozy lub świni należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia jego dokonania. Natomiast na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni.

 

(szel)

 

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...