Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Poradnik, publikacje

 

Atlas Dobrych Praktyk

Młody obywatel

Rola wolontariatu w polityce społecznej Konkluzje Rady Unii Europejskiej

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2011

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaraiacie za rok 2009

Praktyczny komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska

Indeks Jakości Współpracy

Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego

Kwartalnik III sektor - W stronę partnerskiej współpracy

Wolontariat - o czym należy wiedzieć angażując wolontariusza

Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2008 rok

1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za lata 2003-2008

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2009

Transparentność w działaniach organizacji pozarządowych

Zakorzenienie i uspołecznienie działań organizacji pozarządowych

Ocena jakości działań organizacji pozarządowych

Sąsiedztwa i mikroorganizacje w polskiej przestrzeni społecznej - próba diagnozy i rekomendacje

 Trzeci sektor w Polsce i Unii Europejskiej - źródła pozyskiwania danych oraz metodologia porównywania kondycji sektora pozarządowego w Polsce i UE w kontekście implementacji Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2007-2013

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w liczbach

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za lata 2003-2007

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006

Departament pożytku Publicznego zakończył realizację projektu "Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora", współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka "Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej"

2. Jolanta Koral "Centra Integracji Społecznej"

3. Jolanta Koral "Spółdzielnie socjalne"

4. Jolanta Koral "Organizacje pozarządowe"

5. Jagoda Gandziarowska, Magdalena Klaus, Joanna Średnicka "Przyjacielska przysługa" - gra dla doradcy zawodowego wraz z przewodnikiem

Jak przygotować sprawozdanie finansowe w organizacjach pożytku publicznego

 Ulotka "Wolontariat zagraniczny" łamana na 3, przygotowana przez Wydział Współpracy i Dialogu 

W ulotce znajdują się informacje dotyczące warunków wykonywania świadczeń wolontariackich za granicą (kto może wyjechać, o co powinien zadbać wolontariusz a o co organizacja pośrednicząca w wyjeździe), a także adresy internetowe organizacji zajmujących się wolontariatem zagranicznym

 Ulotka "Zostań wolontariuszem" łamana na 3, przygotowana przez Wydział Współpracy i Dialogu

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Wspólpraca między organizacjami pozarządowymi a administracją samorządową

Badanie relacji między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną w wybranych krajach Unii Europejskiej z punktu widzenia praktyków

Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych część 1

Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych część 2

Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2010

Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z organizacjami not for profit w wybranych państwach Unii Europejskiej

Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za lata 2003-2009 okładka

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za lata 2003-2009 broszura

Wolontariat

Komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych

Tekst ustawy w języku angielskim

O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?

Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tekst ujednolicony po nowelizacji w 2010 roku

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tekst ujednolicony po nowelizacji w 2010 roku w języku angielskim

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tekst ujednolicony po nowelizacji w 2010 roku w języku rosyjskim

 Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2007 rok

Sprawozdanie z realizacji rezerwy celowej budżetu państwa pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008 

Diagnoza problemów funkcjonowania organizacji pożytku publicznego - raport badawczy

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2007 roku

Obszary gospodarki społecznej Doświadczenia Partnerstwa na rzecz rozwoju Tu jest praca

Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie za 2006 rok

Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym

  1. Aneks 1 - Zestawienia tabelaryczne

  2. Aneks 2 - Bibliografia

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2005

Ulotka informacyjna "Internetowa Baza Sprawozdań Finansowych Organizacji Pożytku Publicznego", Wydział Współpracy i Informacji MPiPS

  1. Ulotka część 1

  2. Ulotka część 2

 

"Wolontariat" - o czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien