Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Obwodnica Zachodnia Nowego Sącza

Projekt pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28” jest następnym zadaniem zrealizowanym przez Powiat Nowosądecki przy udziale środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A; Drogi o znaczeniu regionalnym.

Umowa o dofinansowaniu projektu została zawarta w dniu 17 października 2014 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego jako „Instytucją Zarządzającą MRPO” a Powiatem Nowosądeckim.

Całkowita wartość wydatków poniesionych do 31 grudnia 2015 r. wynosi 44.726.046,46 zł brutto (w tym wydatków kwalifikowanych stanowiących podstawę dofinansowania ze środków europejskich – 39.728.405,77 zł). Wysokość dofinansowania wynosi 33.769.144,90 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych.

Ponadto Powiat Nowosądecki uzyskał pomoc na sfinansowanie wkładu własnego (udziału krajowego) z Województwa Małopolskiego w wysokości 7.384.439,50 zł, Gminy Chełmiec - 1.054.244,00 zł i Gminy Podegrodzie - 816.649,00 zł.

W ramach powyższego projektu została wybudowana nowa droga o łącznej długości 6,03 km, szerokości jezdni 7,0 m – 2 pasy ruchu po 3,5 m wraz z poboczami, chodnikami – 1,24 km, skrzyżowaniami: z drogą krajową nr 28 w m. Biczyce (rondo), drogą powiatową Chełmiec – Naszacowice w m. Podrzecze (rondo), drogami gminnymi, zjazdami i drogami serwisowymi, 3 mostami o długości od 28,0 mb do 42,65 m, odwodnieniem w tym 13 przepustami, rowami przydrożnymi, kanalizacją deszczową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zbiornikami i przepompowniami; 2 wiaduktami z blach falistych nad drogami gminnymi, barierami energochłonnymi – 2.391 mb, kanałem technologicznym, przebudową kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, budową oświetlenia drogowego, ekranami akustycznymi. Koszty zadania obejmują także między innymi opracowanie dokumentacji technicznej, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, rozbiórkę obiektów budowlanych, nadzór inwestorski, audyt zewnętrzny.

Projekt realizowany był na terenie dwóch gmin: Chełmca i Podegrodzia.

Obwodnica zachodnia Nowego Sącza stanowi element układu komunikacyjnego wokół Nowego Sącza o charakterze regionalnym i wpisuje się w ciąg drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Krościenko – Stary Sącz. Poprzez obwodnicę Starego Sącza – wybudowaną przez Województwo Małopolskie – łączy drogę krajową nr 28 z drogą krajową nr 87, prowadzącą do przejścia granicznego w Mniszku nad Popradem, a przez obwodnicę Brzeznej, Stadeł i Podegrodzia zapewnia dogodny przejazd w kierunku Szczawnicy i Nowego Targu.

Po wykonaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad brakującego odcinka pomiędzy wybudowaną w 2014 r. przez Miasto Nowy Sącz obwodnicą północną a drogą krajową nr 28, obwodnica zachodnia zapewni połączenie dróg krajowych nr 75 i nr 28 z drogą krajową nr 87 Nowy Sącz – Stary Sącz – Piwniczna – granica państwa.

Pozwoli to przeprowadzić ruch tranzytowy z węzłów autostradowych Brzesko, Bochnia do przejść granicznych Piwniczna – Mniszek nad Popradem, Leluchów – Circ, Muszynka – Kurov jak również do obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych, turystycznych, wypoczynkowych i sanatoryjnych położonych w południowej części powiatu nowosądeckiego w Dolinie Popradu i Dolinie Dunajca.

Wpisuje się w przygotowywany do realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nowy przebieg drogi krajowej nr 75 z ominięciem centralnych dzielnic Nowego Sącza.

Zrealizowana droga otwiera dostęp do terenów inwestycyjnych w gminach Chełmiec i Podegrodzie.

W skali lokalnej dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa połączeń komunikacyjnych gmin Chełmiec i Podegrodzie z Nowym Sączem - głównym ośrodkiem gospodarczym, administracyjnym i edukacyjnym subregionu sądeckiego – Nowego Sącza oraz usprawnienie dojazdu do innych ośrodków miejskich jak Stary Sącz czy Limanowa.

Obwodnica odciąży centrum Nowego Sącza i centrum gminy Chełmiec.