Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Inicjatywa lokalna

Zgodnie z zapisem art. 19c. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy powiatu z jego mieszkańcami w celu wspólnej realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej wraz z wnioskiem i kartą oceny wniosku znajduje się w załączniku.

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych w tej sprawie zamieszczona jest również poniżej. Rozstrzygnięcie w sprawie ostatecznego kształtu inicjatywy lokalnej nastąpi na sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Pliki do pobrania